Santa Coloma de Gramenet

El pressupost 2019 del govern municipal de Núria Parlon, aprovat inicialment al ple d’octubre

  • Actualizado:
  • Creado:

L’equip de govern encapçalat per Núria Parlon segueix posant al centre de l’agenda política les politiques socials al servei de la ciutadania.

El passat dilluns es va celebrar el ple municipal del mes d’octubre, amb la temàtica principal de l’aprovació dels pressupostos del any 2019.
 
El govern de Núria Parlon segueix posant al centre de l’agenda política les politiques socials al servei de la ciutadania.
 
Els eixos principals d’actuació del pressupost són coincidents amb les prioritats del mandat:
 
➢ La cohesió social.
➢ La reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic, com a polítiques
bàsiques per a la cohesió, 
➢ El foment de la cultura i la convivència a la ciutat
 
El pressupost total pel 2019 es de 114.599.823,35€,  amb un increment del 11% respecte al passat del 2018.
 
Es preveu destinar 750.000 € per a la creació d’una línia de subvencions al lloguer destinades a millennials (joves menors de 38 anys) de la ciutat, i 150.000 € més per a la creació d’una línia de subvencions a propietaris i propietàries per incentivar el lloguer dels seus habitatges buits i que se’n beneficiïn els i les joves que més ho necessiten. 
 
També augmenta la inversió als següents àmbits:
 
➢ Els programes de joventut en 70.000€.
➢ El cicle festiu en 100.000 € i les partides destinades al desenvolupament d’activitats en el Teatre Sagarra, Auditori Can Roig i Torres, la xarxa municipal de biblioteques, el Centre d'Art Contemporani Can Sisteré i el Museu Torre Balldovina en 50.000€
➢ Les polítiques destinades a la infància en 68.000€. 
➢ En matèria d’educació, s’augmenta la despesa destinada al transport escolar, i el ajuts per a l’adquisició de llibres i ordinadors s’apropen als 960.000 €
➢ Es consolida la quantia del fons d’ajuts socials en 3.700.000 €.
 
S'incrementen les següents partides destinades a programes de diferents àmbits de la cohesió social:
 
➢ Contracte de mediació i convivència ciutadana en 70.000 €
➢ Contracte del menjador social en 60.000 €
➢ Les polítiques de promoció del feminisme i dels programes d’igualtat de gènere en 100.000 €
 
Quant al manteniment i la neteja de l'espai públic:
 
➢ Augment de la despesa destinada a neteja viària, recollida i eliminació de residus que s’estima en 655.000 €
➢ Augment de la despesa destinada al manteniment de parcs i jardins, aplicacions que augmentaran aproximadament 255.000 €
➢ Manteniment de la via pública que augmentarà la seva consignació en 200.000 €, així com la dotació en manteniment de fonts ornamentals en 45.000 €.
➢ Consums de subministraments d’energia elèctrica i gas en 100.000 €
 
➢ Manteniment de l’enllumenat públic 130.000 euros
 
Les partides relacionades amb l'estímul econòmic varien en les matèries i quantitats detallades a continuació:
 
➢ Augment de la dotació destinada a la Promoció de la ciutat i Comerç, consum i fires, per un import global de 246.000 euros per al finançament de l’Oficina de la Moneda Local, projecte que permetrà consolidar el circuit de comerç social, així com la creació d’una línia de subvencions a l’IBI cultural per import de 40.000€
➢ Continuem dotant el Pla d’ocupació local en 800.000€
➢ Incrementem la dotació a Grameimpuls en 230.000€ per al cofinançament de l’ERESC i dels programes de formació i ocupació
 
La seguretat ciutadana és d'importància cabdal per al govern municipal, i en 
conseqüència s'hi esmerçaran els recursos econòmics addicionals següents:
 
➢ Augment en 71.000€ de la despesa destinada a seguretat ciutadana per tal d’atendre per una banda el contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la renovació de la xarxa de radiocomunicació i terminals de la xarxa rescat (TETRA), així com el manteniment dels vehicles de la Policia Local, amb l’objectiu de millorar l’atenció de proximitat i seguretat ciutadana
➢ Augment de 3 places de policia local
 
En el marc del debat posterior corresponent a les mocions, s'aprovaren les següents, amb el vot afirmatiu del Grup Municipal Socialista:
 
➢ Moció per a un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. Aprovada amb els vots favorables de SOM Gramenet, PSC, GE ICV-EUiA i Ciutadans, i l'abstenció del PP.
➢ Moció amb motiu del 26 de novembre, contra totes les violències masclistes. Aprovada amb els vots del PSC i el PP; i el vot en contra de SOM Gramenet, GE ICV-EUiA i Ciutadans.
➢ Moció per instar al Govern espanyol que cessi de vendre armes a l'Aràbia Saudita. Aprovada amb els vots del PSC, SOM Gramenet, GE ICV EUiA, en contra del PP i abstenció de Ciutadans.
➢ Moció per a l'adhesió a la declaració "Kids save Lives" i per l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Santa Coloma de Gramenet. Per unanimitat de tots els grups.